Oferta akcji serii F

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent” „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2023 z dnia 30.08.2023 roku w zakresie publikacji treści uchwały podjętej przez Zarząd Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej _z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy_ w ramach kapitału docelowego, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jak również w ramach raportu bieżącego ESPI zostaje opublikowane ogłoszenie dotyczące warunków oferty nabycia akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz realizacji prawa poboru.

Jednocześnie zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje wzór formularza zapisu na akcje dotyczącego emisji akcji serii F oraz dokument Informacyjny, który został sporządzony celem dochowania wymagań przewidzianych w art. 37a. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Celem wyjaśnienia procedury subskrypcji, zarząd Emitenta informuje, iż za każdą 1 akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 jednostkowe prawo poboru, przy czym 2 jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 akcji serii F. W przypadku, gdy liczba akcji serii F, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Formularz zapisu, którego wzór został załączony do niniejszego raportu, posiada trzy pozycje w których odnoszące się do liczby akcji, które chciałby objąć inwestor.

W pozycji dotyczącej zapisu na podstawie posiadanych praw poboru _Zapis Podstawowy_, zgodnie z proporcją praw poboru do akcji nowej emisji, można wpisać i objąć nie więcej niż 1/2 liczby akcji posiadanych w dniu prawa poboru.

W pozycji dotyczącej Zapisu Dodatkowego _również na podstawie praw poboru_ można wpisać dowolną liczbę akcji, nie większą jednak niż liczba wszystkich akcji oferowanych w ramach tej emisji, tj. nie więcej niż 10.896.459 akcji.

Ponadto na formularzu znajduje się pozycja pt. „Zaproszenie Zarządu do objęcia Akcji Serii F”, która oznacza, że nawet osoby nieposiadające akcji Emitenta w dniu prawa poboru będą mogły zadeklarować chęć objęcia akcji, które nie zostaną przydzielone akcjonariuszom w ramach zapisów wynikających z posiadanych praw poboru. Dla pewności wszystkim inwestorom zainteresowanym objęciem akcji w ramach zaproszenia Zarządu zaleca się wysłanie wiadomości z wypełnionym formularzem zapisu na adres: novinasa@novinasa.pl.

Jeżeli posiadacz praw poboru będzie chciał objąć akcje nowej emisji w ramach zapisów Podstawowego i Dodatkowego, będzie musiał wypełnić i złożyć formularz zapisu za pośrednictwem domu albo biura maklerskiego prowadzącego rachunek na którym zostały one zapisane i zadeklarować liczbę akcji jaką chciałby objąć, a następnie niezwłocznie opłacić wszystkie te akcje, robiąc przelew na swój rachunek maklerski.

Termin wykonania prawa poboru to 29.09.2023 roku, a więc najpóźniej dzień wcześniej dom maklerski albo biuro maklerskie musi zaksięgować wpłatę ceny objęcia akcji.

W przypadku sumy zapisów przekraczających dostępną liczbę akcji, zostanie dokonana redukcja proporcjonalnie do deklaracji zawartych we wszystkich złożonych i opłaconych formularzach zapisu, a środki z rachunku inwestycyjnego przekazane przez dom maklerski albo biuro maklerskie akcjonariusza tytułem objęcia akcji do KDPW, zostanie zwrócona na jego rachunek maklerski.