Walne zgromadzenie

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22.06.2023 roku.

Przyczyną odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest okoliczność, iż do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) nie wpłynęły od uczestników KDPW, zgodnie z §186 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, wykazy osób oraz liczby akcji uprawnionych do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu, wymaganych również przez statut Spółki, w wyniku czego Walne Zgromadzenie nie mogłoby się odbyć i nie byłoby władne podejmować ważnych uchwał.

Mając na uwadze powyższe Zarząd ponownie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10.07.2023 roku, które rozpocznie się o godzinie 10:30 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej w Warszawie przez Mariusza Soczyńskiego i Huberta Perycza przy ul. W. Rzymowskiego nr 34.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu

Załączniki: