O nas

Historii NOVINA S.A.

Spółka została zarejestrowana w dniu 12 kwietnia 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383435, w wyniku przekształcenia Baby sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Początkowo Spółka prowadziła działalność polegającą na prowadzeniu kawiarni pod marką My Baby Cafe.

Jako Baby S.A. Spółka została dopuszczona uchwałą z 18 czerwca 2012 r. GPW S.A. do obrotu na NewConnect, zadebiutowała na NewConnect 26 czerwca 2012 r.

Zmiana przedmiotu działalności, na działalność inwestycyjną, nastąpiła w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 września 2012 roku. Wszelkie aktywa służące do prowadzenia działalności kawiarni pod marką My Baby Cafe zostały zbyte w ramach transakcji zbycia udziałów spółki, do której wniesiono te aktywa (zbycie udziałów MBC sp. z o.o.).

W dniu 22 października 2012 roku doszło do wpisu zmiany firmy Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS, w ten sposób, ze miejsce firmy w brzmieniu „Baby S.A.” wpisano „Goldwyn Capital S.A.”.

W marcu 2014 roku Spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu przedmiotu działalność Spółki o udzielanie pożyczek pieniężnych podmiotom gospodarczym, oraz osobom fizycznym na dowolny cel z zabezpieczeniem na nieruchomościach przy kontynuacji działalności inwestycyjnej.

W dniu 23 kwietnia 2015 roku doszło do wpisu zmiany firmy Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS, w ten sposób, ze miejsce firmy w brzmieniu „Goldwyn Capital S.A.” wpisano „Novina Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.”.

W maju 2018 roku NOVINA S.A. podjęła decyzję o skupieniu aktywności Spółki na działalności polegającej na udzielaniu przedsiębiorcom pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach.

W dniu 5 września 2018 roku doszło do wpisu zmiany firmy Spólki do rejestru przedsiębiorców KRS, w ten sposób, ze miejsce firmy w brzmieniu „Novina Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.” wpisano „Novina S.A.”.

W dniu 4 kwietnia 2019 roku Emitent ogłosił nowa strategię działalności, zakładającą działalności na udzielaniu pożyczek hipotecznych dla podmiotów gospodarczych.

NOVINA S.A. nie posiada grupy kapitałowej.

Nazwy historyczne

Nazwa pełna:    BABY SPÓŁKA AKCYJNA, GOLDWYN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, Novina Spółka Akcyjna, Novina Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

Informacje o działalności NOVINA S.A.

Model biznesu

NOVINA S.A. prowadzi działalność polegającą na udzielaniu pożyczek pieniężnych na dowolny cel, zabezpieczonych hipoteką. Pożyczka przeznaczona jest dla pożyczkobiorców, którzy dysponują nieruchomością mogącą stanowić zabezpieczenie finansowania. Pożyczka oferowana przez Emitenta jest prostym i szybkim sposobem na pozyskanie finansowania w uproszczonej procedurze.

Pożyczka hipoteczna oferowana przez NOVINA S.A. jest rozwiązaniem dedykowanym przede wszystkim dla podmiotów gospodarczych, które potrzebują finansowania, ale nie mogą otrzymać kredytu bankowego lub potrzebują szybkiego finansowania z pominięciem procedur bankowych. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel.

Atuty pożyczki oferowanej przez NOVINA S.A.:

 • szybkie uruchomienie finansowania;
 • udzielanie finansowania na dowolny cel;
 • brak sprawdzania zdolności kredytowej;
 • brak sprawdzania BIK, BIG (KRD, Erif, InfoMonitor) i innych rejestrów;
 • formalności ograniczone do niezbędnego minimum; finansowanie do 500.000 zł.

Głównym kryterium decydującym o udzieleniu przez NOVINA S.A. pożyczki hipotecznej jest ocena wartość zabezpieczenia, co odróżnia NOVINA S.A. od banków, analizujących historię oraz zdolność kredytową pożyczkobiorcy.

Pożyczka hipoteczna oferowana przez NOVINA S.A. stanowi alternatywę dla ofert bankowych, dostęp do których dla wielu przedsiębiorstw jest często ograniczony. Przyznanie pożyczki oraz jej wysokość nie jest uwarunkowane poziomem dochodów osiąganych przez pożyczkobiorcę. Oznacza to, że finansowanie dostępne jest także dla małych lub młodych firm, bez zdolności lub historii kredytowej.

Pożyczkę hipoteczną oferowaną przez NOVINA S.A. może być udzielona na okres od 12 do 36 miesięcy, przy czym w indywidualnych przypadkach możliwe jest ustalenie innego okresu spłaty. Warunki spłaty mogą być dostosowane do potrzeb i propozycji pożyczkobiorcy. Możliwa jest więc zarówno spłata w miesięcznych ratach (odsetki + kapitał lub same odsetki, a kapitał na koniec), jak również spłata całości na koniec okresu pożyczki. W razie potrzeby pożyczka może być również uruchamiana w transzach.

Decyzja o udzieleniu finansowania i warunki finansowe ustalane po przeprowadzeniu analizy przedmiotu zabezpieczenia. Koszt udostępnienia finansowania (oprocentowanie i prowizja) ustalane są indywidualnie dla każdej pożyczki, w oparciu przede wszystkim o zgłoszone potrzeby pożyczkobiorcy oraz wartość przedmiotu zabezpieczenia, a także okres i kwotę pożyczki. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki jest bezpłatne.

Standardowe parametry pożyczki oferowanej przez Emitenta:

 • finansowanie do wysokości 50 proc. wartości nieruchomości – przedmiotu zabezpieczenia;
 • minimalna wysokość pożyczki 20 tys. zł; maksymalna wysokość pożyczki 500 tys. zł.

Zabezpieczeniem pożyczki może być hipoteka na nieruchomości komercyjnej (lokal handlowy, biurowiec, magazyn, działka inwestycyjna itp.) lub mieszkaniowej (dom, mieszkanie, apartament, działka budowlana). Rozpatrzone mogą być również inne rodzaje nieruchomości. Nieruchomość (zabezpieczenie) może być własnością osoby trzeciej.

Procedura ubiegania się o pożyczkę hipoteczną:

 1. Złożenie zapytania poprzez formularz na stronie internetowej www.pozyczkihipoteczne.eu lub e-mail.
 2. Rozmowa wstępna z potencjalnym pożyczkobiorcą, poprzedzająca proces analizy.
 3. Analiza wniosku  oraz dokumentów nieruchomości (przedmiotu zabezpieczenia).
 4. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania pożyczki.
 5. Zebranie dokumentów wymaganych do zawarcia umowy pożyczki.
 6. Przesłanie do pożyczkobiorcy projektu umowy pożyczki wraz z harmonogramem spłaty pożyczki, uwzględniającym wszelkie koszty pożyczki.
 7. Ustalenie terminu zawarcia umowy pożyczki w kancelarii notarialnej.
 8. Zawarcie umowy pożyczki i wypłata środków w sposób wskazany przez pożyczkobiorcę.

Cała procedura oraz czas jej trwania zależy w dużej mierze od pożyczkobiorcy. Pożyczka hipoteczna może zostać uruchomiona tylko wtedy, gdy pożyczkobiorca przedstawi pełen zestaw wymaganych dokumentów. Termin przyznania i wypłaty pożyczki zamyka się najczęściej w okresie od siedmiu do czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku o udzielenie pożyczki. W realiach rynkowych jest to bardzo krótki i konkurencyjny termin udostępnienia finansowania.

Informacje i dokumenty wymaganie do udzielenia pożyczki zabezpieczonej na mieszkaniu:

 • numer księgi wieczystej, a jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej to zaświadczenie ze spółdzielni o prawie do mieszkania;
 • zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu z opłatami czynszowymi (lub kwocie zaległości);
 • akt notarialny potwierdzający nabycie mieszkania.

Informacje i dokumenty wymaganie do udzielenia pożyczki zabezpieczonej na budynku mieszkalnym:

 • numer księgi wieczystej;
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów;
 • akt notarialny potwierdzający nabycie budynku.

Informacje i dokumenty wymaganie do udzielenia pożyczki zabezpieczonej na nieruchomości niezabudowanej:

 • numer księgi wieczystej;
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów;
 • zaświadczenie o planie zagospodarowania przestrzennego; akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości.

W każdej przypadku potrzebne są przy tym zdjęcia aktualnego stanu nieruchomości (zewnątrz i wewnątrz).

Ponadto w przypadku nieruchomości nabytej na drodze darowizny bądź spadku, potrzebne może być zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn lub o jego opłaceniu. W zależności od stanu prawnego nieruchomości może zajść potrzeba dołączenia również innych dokumentów.

Treść umowy pożyczki jest każdorazowo w pełni zgodna z przepisami kodeksu prawa cywilnego. Podpisanie umowy pożyczki odbywa się przy udziale notariusza. Zabezpieczeniem pożyczki jest zawsze hipoteka umowna, wpisywana w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości. Każdorazowo możliwe jest przy tym dokonanie wcześniejszej spłaty zaciągniętej pożyczki. Odsetki naliczane są jedynie za faktyczny okres udzielenia pożyczki.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024:

Zarząd NOVINA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2024.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

 • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
 • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.
 • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
 • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.
 • raport okresowy roczny za 2023 r. – 31 maja 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.