Życiorys zawodowy Hubert Skoczylas

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Spółki oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Imię i nazwisko: Hubert Skoczylas
Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej
Inne funkcje pełnione w ramach Spółki: nie dotyczy
Wspólna kadencja upływa z dniem: 8 czerwca 2023 roku.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie na Wydziale Zarządzania i Marketingu.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą od 2002 roku.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Spółką, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Spółki:

nie dotyczy

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

nie dotyczy

5. Informacja na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

nie dotyczy

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

nie dotyczy

7. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

nie dotyczy

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

nie dotyczy