Życiorys zawodowy Iwona Konopka

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Spółki oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Imię i nazwisko: Iwona Konopka
Zajmowane stanowisko: Wiceprezes Zarządu
Inne funkcje pełnione w ramach Spółki: nie dotyczy
Wspólna kadencja upływa z dniem: 13 czerwca 2021 roku

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent Politechniki Białostockiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska , Specjalista w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (od 2005 roku – nadal) Członek Rady Nadzorczej NOVINA S.A. od czerwca 2014 r. do czerwca 2020 r.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Spółką, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Spółki:

nie dotyczy

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

NOVINA S.A. Członek Rady Nadzorczej od czerwca 2014 r. do czerwca 2020 r. NOVINA sp. z o. o.
Wspólnik od 2019, nadal

5. Informacja na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

nie dotyczy

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

nie dotyczy

7. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

nie dotyczy

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

nie dotyczy