Życiorys zawodowy Karol Pupik

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Spółki oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Karol Pupik Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej Inne funkcje pełnione
w ramach Spółki: nie dotyczy.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent Politechniki Warszawskiej – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Politechniki Warszawskiej -Wydział Inżynierii Środowiska, Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka Wydział Ekonomii, Zarządzania i Finansów.

Przebieg pracy zawodowej:

LENNOX POLSKA sp. z o.o. – Key Account Manager 2003 – 2019,
ASCOAL SP. Z O.O. – PrezesZarządu 2015 – 2020
BLOSSOM GROUP SP. Z O.O. – Prezes Zarządu 2015 – 2020
DEFENSIVE WALL SP. Z O.O. – Prokura 2018 – 2020
GCMB SP. Z O.O. – Wiceprezes Zarządu 2015 – 2020
PIK INVESTMENTS SP. Z O.O. – Prezes Zarządu 2018 – nadal
NOVINA S.A. – CZŁONEK Rady Nadzorczej 2015 – 2022 i 2023 – nadal

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Spółką, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Spółki:

nie dotyczy

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

ASCOAL SP. Z O.O. – Prezes Zarządu i Udziałowiec 2015 – 2020
BLOSSOM GROUP SP. Z O.O. – Prezes Zarządu i Udziałowiec 2015 – 2020
DEFENSIVE WALL SP. Z O.O. – PROKURA ŁĄCZNA i Udziałowiec 2018 – 2020
GCMB INV SP. Z O.O. INSTALACJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA Udziałowiec 2017 – 2020
GCMB INV SP. Z O.O. SERWIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA Udziałowiec 2017 – 2020
GCMB SP. Z O.O. – Wiceprezes Zarządu i Udziałowiec 2015 – 2020
NOVINA S.A. – Członek Rady Nadzorczej 2015 – 2022 i 2023 – nadal
PIK INVESTMENTS SP. Z O.O. – Prezes Zarządu i Udziałowiec 2018 – nadal

 

5. Informacja na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

nie dotyczy

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

nie dotyczy

7. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

nie dotyczy

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

nie dotyczy