Życiorys zawodowy Krzysztof Konopka

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką
dana osoba została powołana.

Imię i nazwisko: Krzysztof Konopka
zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak
termin upływu kadencji: 14 lutego 2017 roku.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu – absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku na kierunku
zarządzania i marketingu o specjalności socjologia zarządzania. Od 1994 roku aktywny inwestor indywidualny na GPW; był
założycielem, głównym akcjonariuszem, oraz Prezesem Zarządu E-ENERGO S.A. (2007-2011, obecnie EastSideCapital S.A.
), w latach 2008-2010, 2011-2013 Prezes Zarządu i główny akcjonariusz Gekko Capital Management S.A. (obecnie
Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.); zasiadał w Radach Nadzorczych: Luxima S.A., Zinel Holding S.A., Instytut
Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A., Gekko Capital Management S.A. (obecnie Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.).

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla
emitenta.

Krzysztof Konopka nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była
członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje
w organach lub jest nadal wspólnikiem.

E-ENERGO S.A. (obecnie EastSideCapital S.A. ) – Prezes Zarządu (2007-2011),
IPP Sp. z o.o. (obecnie EBC Incubator Sp. z o.o. ) – Prezes Zarządu (2008-2009, 2011-2013),
Gekko Capital Management S.A. (obecnie Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. ) – Prezes Zarządu (2008-2010, 2011-
2013), Członek Rady Nadzorczej (2011),
Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. – Członek Rady Nadzorczej (2010-2012)
Luxima S.A. – Członek Rady Nadzorczej (2010-2011),
Zinel Holding S.A. – Członek Rady Nadzorczej (2010-2011),
GCMB Sp z o.o. – Wspólnik (nadal).

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat Krzysztof Konopka nie został skazany za przestępstwo oszustwa.
W okresie ostatnich pięciu lat Krzysztof Konopka nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich
pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym
Krzysztof Konopka pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Krzysztof Konopka nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej.

8. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Krzysztof Konopka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.