Życiorys zawodowy Roman Dębowski

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Spółki oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Imię i nazwisko: Roman Dębowski
Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej
Inne funkcje pełnione w ramach Spółki: nie dotyczy
Wspólna kadencja upływa z dniem: 8 czerwca 2023 roku.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent Politechniki Białostockiej wydział Elektryczny kierunek Elektroenergetyka.
Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarcza od 2004 r.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Spółką, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Spółki:

nie dotyczy

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

NOVINA S.A. – Członek Rady Nadzorczej 2012 roku – nadal

5. Informacja na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

nie dotyczy

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

nie dotyczy

7. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

nie dotyczy

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

nie dotyczy